เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :