เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

19 ธ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :