โครงการคืนแสงสว่างให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยการตรวจวัดสายตาสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาและฐานะยากจน ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

20 เม.ย. 65