โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบผลัน และผู้ที่ภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 บาท

07 ก.ย. 65