โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนไทย โดยการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 ส.ค. 65