โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรชสีมา

01 ก.ย. 65