โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 ส.ค. 65