โครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลหนองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

19 ส.ค. 65