ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย อันต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์

19 ธ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :