โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

18 มี.ค. 67

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลโนนไทย ภายใต้การนำของนายเกียรติชัย สารีภาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย ได้จัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448