ประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล มีพื้นที่ประมาณ 1.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ของตำบลโนนไทย คือ หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย และหมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 166 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยมีนางอนงค์ ธนกิจกำจร เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลโนนไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายนครราชสีมา-ชัยภูมิ

พื้นที่ : เทศบาลตำบลโนนไทย มีพื้นที่ประมาณ 1.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,094 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของพื้นที่อำเภอโนนไทย

อาณาเขต :  เทศบาลตำบลโนนไทย มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทยทุกทิศ ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ : ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 374.100 ของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากตะวันออกของถนนสุรนารายณ์ไปทางทิศตะวันออก 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ทิศตะวันออก : จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงมุมเขตวัดโนนไทยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของถนนสุรนารายณ์ไปทางทิศใต้ ถึงฝั่งเหนือของห้วยระกำ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งเหนือของห้วยระกำ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากตะวันตกของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5

ทิศตะวันตก : จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของถนนสุรนารายณ์ ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1