ประวัตินายก

ข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ : ด.ต. ตึ๋ง   พึ่งกิ่ง                                เลขประจำตัวประชาชน : 3300900312540

เพศ : ชาย                                               วัน เดือน ปีเกิด : กรกฏาคม 2499

เชื้อชาติ : ไทย                                        สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ

หมู่โลหิต : A                                            สถานที่เกิด (จังหวัด) : นครราชสีมา

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่     :   บ้านเลขที่ 666 หมู่ 1  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

เบอร์โทรศัพท์         :        044-381194  , 081-2668670

 

ประวัติครอบครัว

บิดา            :        นายผ่อง พึ่งกิ่ง

มารดา        :        นาง สุข พึ่งกิ่ง

ภรรยา        :         นางจินตรัตน์    พึ่งกิ่ง

 

ข้อมูลการศึกษาสูงสุด

วุฒิการศึกษา         :           ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐประศาสตรมหาบัณทิต (การปกครองท้องถิ่น) ปี 2550