ประวัตินายก

ข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ : นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์     เลขประจำตัวประชาชน :  3160600445945

เพศ : ชาย                                      วัน เดือน ปีเกิด : 4 พฤษภาคม 2506

เชื้อชาติ : ไทย                              สัญชาติ : ไทย              ศาสนา : พุทธ

หมู่โลหิต : บี                                สถานที่เกิด (จังหวัด) : ลพบุรี

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่     :   199 หมู่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

เบอร์โทรศัพท์         :  081-8784890

 

ประวัติครอบครัว

บิดา            :   นายวินัย สารีภาวงษ์     

มารดา        :   นางเข็มทอง สารีภาวงษ์     

ภรรยา        :    นางชญา สารีภาวงษ์

 

ข้อมูลการศึกษาสูงสุด

วุฒิการศึกษา         :         ปริญญาตรี