ผู้บริหาร

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

โทร. 08-1878-4890

นายแชน ธัญญานนท์

นายแชน ธัญญานนท์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

โทร. 08-3366-3347

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

โทร. 08-6868-2146

นางชญา สารีภาวงษ์

นางชญา สารีภาวงษ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

โทร. 08-8583-4089

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

โทร. 08-9917-7991