ผู้บริหาร

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 08-1878-4890

นายแชน ธัญญานนท์

นายแชน ธัญญานนท์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 08-3366-3347

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร 08-6868-2146

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร 08-6868-2146

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นางสาวณัฐชญา ตรีศักดิ์

นางสาวณัฐชญา ตรีศักดิ์

เลขานายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 08-1496-2040

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย 08-9917-7991