ผู้บริหาร

ด.ต.ตึ๋ง พึ่งกิ่ง

ด.ต.ตึ๋ง พึ่งกิ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นางศรินญา ศรีบงกช

นางศรินญา ศรีบงกช

รองนายทต.โนนไทย

นายพิรพัฒน์ ศรวิเศษ

นายพิรพัฒน์ ศรวิเศษ

รองนายทต.โนนไทย

นายถวิล ยันจอหอ

นายถวิล ยันจอหอ

ที่ปรึกษานายกทต.โนนไทย