สถานที่สำคัญในตำบล

วัดโนนไทย

ชีวประวัติ
พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (จอย ชินวํโส)

ชื่อ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (จอย ชินวํโส) อายุ 71 ปี พรรษา 48
น.ธ.เอก วัดโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอโนนไทย เจ้าอาวาสวัดโนนไทย

บรรพชา 
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2505
ณ พัทธสีมา วัดสาริกา (บ้านวังกระอาม) ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พระอุปัชฌาย์ พระครูพิศิษย์ภัทรธรรม (หลวงพ่อแย้ม) เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร วัดโคกสว่าง พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการโต ปสนฺนมโน เจ้าคณะตำบลบ้านตาล วัดสาริกา
พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ชม วัดโคกสว่าง
อุปสมบทกิจเสร็จเป็นภิกษุอยู่จำพรรษาวัดสาริกา ปฏิบัติอันเตวาสิกาจารย์ แล้วมาจำพรรษาที่วัดหัวทะเล 1 พรรษา วัดบ้านไร่ 1 พรรษา และที่วัดโนนไทย 46 พรรษา รวม 48 พรรษา ได้เดินธุดงค์ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกทิศ ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา ได้สนทนาธรรมและปฎิบัติธรรมกับ พระสุปฎิปันโนมาแล้วมากหลาย
พ.ศ. 2510 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. 2514 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกก ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย (ปัจจุบัน) ได้ย้ายไปขึ้นต่อการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2517 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
พ.ศ. 2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าคณะตำบลบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2522 เป็นอุปัชฌาย์ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2526 เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนไทย
พ.ศ. 2527 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
พ.ศ. 2552 เป็นเจ้าคณะอำเภอโนนไทย

วัดโนนไทย

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย 

ที่ตั้ง บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 0-4438-1098
เข้าอาวาส พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย)
ตั้งเมื่อ พ.ศ.2415 ผู้นำในการสร้างวัดคือ ชาวบ้านสันเทียะ
เนื้อที่ 47 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ 34663, 25394 เล่ม 347, 254 หน้า 63, 94
เป็นที่ดินที่ได้รับจากการบริจาค

อาคารเสนาะ 
พระอุโบสถ จำนวน 1 หลัง
กุฏิ เป็นอาคารคอนกรีต จำนวน 1 หลัง
หอระฆัง จำนวน 1 หลัง
ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ จำนวน 1 หลัง
อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 หลัง
เมรุ จำนวน 1 หลัง

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
การศึกษา 
1. เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีนักศึกษาเข้าศึกษาในแผนกธรรมในระดับ นักธรรมตรี นักธรรมโท
และนักธรรมเอก ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก และเปิดสอนในแผนกบาลีระดับเปรียญ
ธรรม 1-9
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากวัดโนนไทยได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดย
มีพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ได้พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวอำเภอโนนไทยและชาวจังหวัดนครราชสีมา
การเผยแพร่ 
1. ทำการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า และจัดให้มีการสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาและการแสดงธรรมตลอดกาล
2. จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา งานทอดกฐิน ผ้าป่า วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ตลอดจนงานประเพณีที่สำคัญในแต่ละปี