สภาพสังคม

ชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย ได้จัดตั้งชุมชนขึ้น จำนวน 8 ชุมชน มีจำนวนประชากรและครัวเรือนแยกตามชุมชน  ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

ชุมชนที่  1  ปรุพัฒนา
ชุมชนที่  2  ท่าเสวพัฒนา
ชุมชนที่  3  กลางบ้านพัฒนา
ชุมชนที่  4  ศาลตาปู่ร่วมใจพัฒนา
ชุมชนที่  5  ตลาดโนนไทยพัฒนา
ชุมชนที่  6  บ้านโนนพริกพัฒนา
ชุมชนที่  7  บ้านโนนไทยพัฒนา
ชุมชนที่  8  ตาลโตนดพัฒนา

128
107
103
122
98
123
89
96

229
189
207
229
193
207
132
192

272
240
235
278
170
205
185
221

501
429
442
507
363
412
317
413

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

866

1,578

1,806

3,384

(ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม   ณ  วันที่   19    พฤศจิกายน  2551)

ข้อมูลช่วงอายุของประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย 

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

0 – 10

182

169

351

11 – 17

152

137

289

18 – 25

159

186

345

26 – 35

254

267

521

36 – 45

315

331

646

46 – 55

230

296

526

56 – 59

63

85

148

60 – 69

119

173

292

70 – 79

83

113

196

80 ปีขึ้นไป

21

52

73

รวม

1,578

1,809

3,387

(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนไทย ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  2552)

ศาสนา

1. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน
เขตเทศบาล มีวัด จำนวน 1 วัด มีศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
– มีผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1

วัฒนาธรรม

คำขวัญอำเภอโนนไทย ได้แก่
สันเทียะคือโนนไทย ลือไกลหลวงพ่อจอย วัดหลักร้อยแหล่งศึกษา มากคุณค่าตาลโตนด ได้ประโยชน์เกลือสินเธาว์

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ – งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
– งานประเพณีสงกรานต์
– งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
– งานประเพณีลอยกระทง
– งานประเพณีกิ๋นเข่ากล๋างเดิ๋น
– งานวันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
– งานทำบุญกลางบ้าน (บ้านสันเทียะ,บ้านโนนพริก,บ้านโนนไทย)
– งานฉลองศาลเจ้าพ่อโนนไทย
– งานประเพณีวันชาวนา

การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย    มีโรงเรียนในสังกัดเอกชน 1 แห่ง (โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6)  ไม่มีโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลอยู่ในเขตเทศบาล มีแต่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนไทย  มีนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโนนไทยประมาณ  95  คน ประจำปีการศึกษา 1/2551   ปัจจุบันเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย  1  แห่ง    มีนักเรียนจำนวน  25  คน   รับเด็กอายุ  3-4  ขวบ  เปิดเรียนในปีการศึกษา  2547   เป็นปีแรก และเปิดบริการเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในอนาคต

การกีฬา นันทนาการ /พักผ่อน 

1) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนไทย
2) สนามเด็กเล่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
หน้า ศบอ.โนนไทย และ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนพริก
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชนทุกชุมชน
4) บริการอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย
5) สนามกีฬา หน้า สนง.สปอ./ สนามกีฬาบ้านโนนพริก / สนามกีฬาบ้านโนนไทย
(ที่มา : กองการศึกษา ณ วันที่ 10 มีนาคม 2552)

การสาธารณสุข

มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้
1) โรงพยาบาลในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนไทยไม่มี ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการจากโรงพยาบาลโนนไทย ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ขนาดเตียง 90 เตียง
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
3) คลีนิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
3.1 คลินิกโนนไทยการแพทย์
3.2 คลินิกศศิธรการแพทย์และการผดุงครรภ์
3.3 คลินิกแพทย์นิพนธ์
3.4 คลินิกทันตแพทย์พรพิมล
3.5 คลีนิกอภิชัยสัตวแพทย์ 4) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำของประชาชนในเขตเทศบาล 100%
5) มี อสม. ทั้งหมด 72 ท่าน
ในส่วนการออกบริการของเทศบาลหลายเรื่อง เช่น ออกฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทในการกำจัดยุงและแมลงวัน โดยมีเครื่องฉีดพ่นหมอกควันจำนวน 3 เครื่อง ดำเนินการโครงการต่างที่จะป้องกันภัยจากโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
(ที่มา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  2552)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในด้านสาธารณภัยเทศบาลประสบปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ และล้าหลังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

1. สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2551 ส่วนใหญ่เกิดนอกเขตเทศบาล จำนวน 29 ครั้ง
ในเขตเทศบาล จำนวน 2 ครั้ง
2.รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน ขนาดจุน้ำได้ 5 ลบ.ม.(5,000 ลิตร) ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา 1,485,000 บาท ทะเบียนรถ 83-8478 นม
3) รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
คันที่ 1 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ขนาดจุน้ำได้ 5 ลบ.ม.(5,000 ลิตร) ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา 987,777 บาท ทะเบียนรถ บว – 3186 นม
คันที่ 2 รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ขนาดจุน้ำได้ 5 ลบ.ม.(12,000 ลิตร) ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2545 ราคา 1,950,000 บาท ทะเบียนรถ 83 – 7636 นม
4) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานที่ติดตั้งตามสถานที่ราชการและบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมดจำนวน 25 จุด รวม 38 ถัง ได้แก่
– หน่วยงานส่วนราชการ จำนวน 10 จุด 15 ถัง
– ชุมชนที่ 1 จำนวน 3 จุด 4 ถัง
– ชุมชนที่ 2 จำนวน 2 จุด 4 ถัง
– ชุมชนที่ 3 จำนวน 1 จุด 2 ถัง
– ชุมชนที่ 4 จำนวน 1 จุด 2 ถัง
– ชุมชนที่ 5 จำนวน 1 จุด 1 ถัง
– ชุมชนที่ 6 จำนวน 1 จุด 2 ถัง
– ชุมชนที่ 7 จำนวน 2 จุด 3 ถัง
– ชุมชนที่ 8 จำนวน 4 จุด 5 ถัง

5) มีบุคลากรที่รับผิดชอบในงานป้องกันฯ ทั้งหมด 8 ท่าน
5.1 เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน
5.2 พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน
5.3 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คน
5.4 พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คน
5.5 พนักงานวิทยุ จำนวน 1 คน

อาชญากรรม
(สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 2551)

ประเภทความผิด

ปี 2551

เกิด

จับ(ครั้ง)

1.ทำร้ายร่างกาย
2.ยักยอกทรัพย์ฯ
3.พ.ร.บ.อาวุธปืน
4.ไม่มีใบประกอบการขนส่งฯ
5.พ.ร.บ. ทหาร
6.ลักทรัพย์
7.สลากกินรวบ
8.กระทำการประมาทฯ
9.พ.ร.บ.ยาเสพติด (ยาบ้า)
10.การพนันทั่วไป
11.พยายามฆ่าผู้อื่น
12.คนต่างด้าว
13.ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
รวม

14
1
8
4
70
10
4
40
20
50
1
6
2
230

23
1
8
4
70
10
4
40
20
50

6
2
288

(ที่มา : สถานีตำรวจภูธรโนนไทย   ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  2552)