สภาพสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำ
1.สระน้ำ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
– สระนาหว้า คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 35,000 ลบ.ม.
2. ห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
– ห้วยระกำ (เป็นเขตติดต่อกับ อบต.โนนไทย)
3. เทศบาลดำเนินการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อที่ดินขุดสระเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งบริเวณหลังตลาดโนนไทย (ชุมชนที่ 5) มีเนื้อที่ทั้งหมด ณ วันนี้ จำนวน 53 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
(ที่มา  :  กองช่าง  ณ วันที่   20   กุมภาพันธ์  2552) 

การระบายน้ำ 

สภาพโดยทั่วไปของการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลโนนไทยส่วนใหญ่จะไหลลงสู่ลำห้วยระกำ, ท่าเสวเทศบาลดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียจากชุมชนจำนวน 2 แปลง
1. บริเวณหลังตลาดโนนไทย(ชุมชนที่ 5) จำนวน 9 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
2. บริเวณบ้านโนนพริก(ชุมชนที่ 8) จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ไร่ – งาน 66 ตารางวา

น้ำเสีย

1)  ปริมาณน้ำเสียของเทศบาล มีจำนวนประมาณ 162.52 ลบ.ม./วัน (คาดการณ์จากปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยต่อคน/ต่อวัน x จำนวนประชากร)
2)  ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่มี

ขยะ

1) ปริมาณขยะ 1.50 ตัน /วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเป็น
– รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12.85 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2528 (สีเหลือง)
ทะเบียนรถ 84 – 0233 นม
– รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2544 (สีเหลือง)
ทะเบียนรถ 83 – 7635 นม
1.ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 1.50 ตัน/วัน
2.ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 1.50 ตัน/วัน
กำจัดขยะโดยวิธี กองบนพื้น, ฝังกลบหรือเผาเป็นครั้งคราว
3) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวนประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (นอกเขตเทศบาล) ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 6 กม. ใช้เนื้อที่สำหรับกำจัดขยะไปแล้ว จำนวนประมาณ 10 ไร่ ปัจจุบันเหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวนประมาณ 60 ไร่ คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 10 ปี
4) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
– ท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ.2538 ราคา 720,000 บาท