สภาพเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้

เทศบาลตำบลโนนไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1.75 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นรายได้หลัก  เช่น   ทำนา , ทำไร่,ทำสวน,เลี้ยงสัตว์ แต่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตตกต่ำได้รับความเสียหาย

การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย พื้นที่ทำการเกษตรกรรมมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการทำสวน ส่วนการทำนา ทำไร่ จะใช้พื้นที่รอบนอกเขตเทศบาล

การพาณิชยกรรมและบริการ
สภาพการค้าส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย มีลักษณะการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้ามีทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย

1.สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

1.1  สถานีบริการน้ำมัน 1        แห่ง
1.2  ตลาดสด
–  ตลาดสดเทศบาล 1     (เวลา  05.00  –  19.00  น.)
–  ตลาดสดเทศบาล  2    (เวลา  24.00  –   09.00 น.)
2        แห่ง
1.3  ตลาดนัดทุกวันพุธ และ เสาร์ 1        แห่ง
1.4  ตลาดไนท์     (เวลา  15.00 – 24.00 น.) 1        แห่ง
1.5  ร้านค้าทั่วไป

 

2.สถานประกอบการเทศพาณิชย์
– โรงฆ่าสัตว์เทศบาล(อยู่ระหว่างการพิจารณา) 1 แห่ง

3.สถานประกอบการด้านบริการ

4.ธนาคาร 3 แห่ง โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง และรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์เอกชน

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโนนไทย

ธนาคารของรัฐบาล

– ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนไทย

(ที่มา: กองคลัง ณ วันที่ 1 เมษายน 2552)

การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรืออุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น โรงสีข้าว โรงซ่อมรถ ฯลฯ

การปศุสัตว์
ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย พื้นที่ทำการปศุสัตว์มีเพียงส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงไก่,เป็ด,ปลา,หมู,กระบือ,โค