สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม/จราจร
ถนน

เทศบาลตำบลโนนไทย    มีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    205 นครราชสีมา – ชัยภูมิ   สภาพถนนในเขตเทศบาลซึ่งเชื่อมระหว่างชุมชน  หมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ทำให้การคมนาคมสามารถติดต่อกับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอใกล้เคียง
ได้สะดวก ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   มีทั้งหมด  36  สาย    รวมความยาวทั้งสิ้น     11.50  กิโลเมตร
(ที่มา : กองช่าง ณ วันที่   4  มีนาคม  2552)

การจัดการขนส่งมวลชน

สภาพการจราจรถนนที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน หมู่บ้าน ปัจุจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทำให้การสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าการเกษตรเป็นไปอย่าง
สะดวก เทศบาลตำบลโนนไทยมีถนนสายหลักหมายเลข 205 นครราชสีมา -ชัยภูมิ โดยมีรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนดำเนินการโดยเอกชน(บริษัทนครชัยขนส่ง)สำหรับให้บริการประชาชนตามเส้นทางหลักด้วย

การประปา

เทศบาลตำบลโนนไทย มีการดำเนินกิจการประปาเป็นของตนเอง โดยมีกองการ
ประปาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ปัจจุบันสามารถให้บริการน้ำประปาทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  รวม 1,324  ครัวเรือน
2)  เทศบาลตำบลโนนไทย สามารถผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 2,000  ลบ.ม. ต่อวัน
3)  ที่ทำการประปาเป็นโรงสูบน้ำแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  คือ  บึงสระจรเข้ และบึงแห่งนี้สามารถบรรจุน้ำได้   700,000  ลบ.ม.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านสระจรเข้    ตำบลโนนไทย  ภายในวัดสระจรเข้   โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่าปีละ   20,000  บาท  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
(ที่มา : กองการประปา ณ วันที่  4   มีนาคม  2552)

การไฟฟ้า

1. เทศบาลตำบลโนนไทยมีระบบการไฟฟ้าใช้ทุกชุมชน   ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยบริการให้ใช้ไฟฟ้าอยู่ในเขตเทศบาล มีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้เพียงพอซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย
2. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
3)  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  ถนน  ตรอก  ซอย  จำนวน 437  โคม   กระจายครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล   ได้แก่
– หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์  ขนาด  36  วัตต์  จำนวน  371  โคม
–  โคมไฟฟ้าเมทัลฮาไลท์ (แสงจันทร์)  ถนนเทศบาล 2  ทางไปวัดโนนไทย
จำนวน  18  โคม
–  โคมไฟฟ้าเมทัลฮาไลท์ (แสงจันทร์) ริมถนนสุรนารายณ์  จำนวน  48 โคม
(ที่มา : กองช่าง ณ วันที่  4  มีนาคม  2552)

การสื่อสาร

1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล มี   18  หมายเลข แบ่งเป็น
–  โทรศัพท์สาธารณะ TOT ชนิดหยอดเหรียญและบัตร  จำนวน   11   หมายเลข  (หน้า ธกส.,ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงเทพ , หน้าร้านเต๊กกี่ , หน้าร้าน ส.วิวัฒน์ , สถานีตำรวจ , วัดโนนไทย ,สามแยกบ้านขาม , ท่ารถโนนไทย-ชัยภูมิ , ท่ารถโนนไทย-นครราชสีมา , ข้างศาลตาปู่บ้านโนนพริก)
– โทรศัพท์สาธารณะชนิดหยอดเหรียญ จำนวน 7  หมายเลข (ธนาคารออมสิน , หน้าที่ว่าการอำเภอ , สถานีตำรวจ , ถนนเทศบาล 2 ซอย 35 , ถนนเทศบาล 2 ซอย 21 , ข้างศาลาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ 7 , หน้าสถานีตำรวจ)
2)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทยและเสาสัญญาณรับโทรศัพท์มือถือเครือข่าย TRUE  ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2  ท่าเสวพัฒนา
3)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ มีจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ข้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนไทย
4)  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90 %

 ข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีหน่วยงานที่ใช้ คือ

–  ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย                    คลื่น     155.200           MHz
–  สถานีตำรวจอำเภอโนนไทย                          คลื่น     152.420           MHz
–  เทศบาลตำบลโนนไทย                               คลื่น     162.550           MHz
–  โรงพยาบาลโนนไทยและสาธารณสุขอำเภอ       คลื่น      155.775           MHz
(6)  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุชุมชนอำเภอโนนไทย คลื่น       98.750           MHz

ลักษณะการใช้ที่ดิน

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับบ้านเรือนและที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
–  พื้นที่พักอาศัย                                     1,085  ไร่
–  พื้นที่พาณิชยกรรม                                    16  ไร่  (ร้านค้า,ตลาดสด,ปั๊มน้ำมัน,ธนาคาร)
–  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ                            15  ไร่
–  สวนสาธารณะ/นันทนาการ                         ไม่มี
–  พื้นที่เกษตรกรรม                                     11 ไร่
–  พื้นที่อุตสาหกรรม                                    ไม่มี
–  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา                                  ไม่มี
–  พื้นที่ว่าง                                               ไม่มี
(ที่มา :  กองช่าง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  2552)