สมาชิกสภา

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

ประธานสภาเทศบาล 087-4593188

นายบัว ใจตรง

นายบัว ใจตรง

รองประธานสภาเทศบาล 085-6576803

นายพิภพ มาละอินทร์

นายพิภพ มาละอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล 081-0649232

นายมิตร ศิริวิโรจน์

นายมิตร ศิริวิโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล 090-2568787

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล 089-5817074

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล 093-0649570

นายจรูญ กาญจนพิมาย

นายจรูญ กาญจนพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล 098-6105972

นางประกอบ ไวยขุนทด

นางประกอบ ไวยขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล 088-7140050

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล 092-3198639

นางสายทาง นาสารี

นางสายทาง นาสารี

สมาชิกสภาเทศบาล 095-6021743

นางนันทิดา เอสันเทียะ

นางนันทิดา เอสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล 085-7636742

นางดาริน แสนยศ

นางดาริน แสนยศ

สมาชิกสภาเทศบาล 082-2839769