สมาชิกสภา

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

ประธานสภาเทศบาล

นายบัว ใจตรง

นายบัว ใจตรง

รองประธานสภาเทศบาล

นายพิภพ มาละอินทร์

นายพิภพ มาละอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายมิตร ศิริวิโรจน์

นายมิตร ศิริวิโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรูญ กาญจนพิมาย

นายจรูญ กาญจนพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล

นางประกอบ ไวยขุนทด

นางประกอบ ไวยขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสายทาง นาสารี

นางสายทาง นาสารี

สมาชิกสภาเทศบาล

นางนันทิดา เอสันเทียะ

นางนันทิดา เอสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางดาริน แสนยศ

นางดาริน แสนยศ

สมาชิกสภาเทศบาล