สมาชิกสภา

นายแชน ธัญญานนท์

นายแชน ธัญญานนท์

ประธานสภาเทศบาล

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

รองประธานสภาเทศบาล

นายจำลอง กองสันเทียะ

นายจำลอง กองสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจำเนียร ศักดิ์สันเทียะ

นายจำเนียร ศักดิ์สันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรูณ กาญจนพิมาย

นายจรูณ กาญจนพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเสาวรัตน์ สมพรจิตต์

นางเสาวรัตน์ สมพรจิตต์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบัว ใจตรง

นายบัว ใจตรง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางดาริน แสนยศ

นางดาริน แสนยศ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอ๊อด สุขหลักร้อย

นายอ๊อด สุขหลักร้อย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวศกุนตลา พงษ์ประยูร

นางสาวศกุนตลา พงษ์ประยูร

สมาชิกสภาเทศบาล

นางประกอบ ไวยขุนทด

นางประกอบ ไวยขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล