สมาชิกสภา

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

นายเมธี สุทธิสงเคราะห์

ประธานสภาเทศบาล

โทร. 087-4593188

นายบัว ใจตรง

นายบัว ใจตรง

รองประธานสภาเทศบาล

โทร. 085-6576803

นายพิภพ มาละอินทร์

นายพิภพ มาละอินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 081-0649232

นายมิตร ศิริวิโรจน์

นายมิตร ศิริวิโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 090-2568787

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

นายธนวัฒน์ หล่ำจันทึก

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 089-5817074

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

นายอนงค์ แสงสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 093-0649570

นายจรูญ กาญจนพิมาย

นายจรูญ กาญจนพิมาย

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 098-6105972

นางประกอบ ไวยขุนทด

นางประกอบ ไวยขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 088-7140050

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

นางสำรวย เชิดเพชรรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 092-3198639

นางสายทาง นาสารี

นางสายทาง นาสารี

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 095-6021743

นางนันทิดา เอสันเทียะ

นางนันทิดา เอสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 085-7636742

นางดาริน แสนยศ

นางดาริน แสนยศ

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 082-2839769