สำนักปลัด

นางสาวณิิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง

นางสาวณิิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัด

นางศันสนีย์ ขุนศรี

นางศันสนีย์ ขุนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัฒน์

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัฒน์

นักวิเคราะห์นะโยบาลและแผนชำนาญการ

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางแสงเดือน แก้ววิเศษ

นางแสงเดือน แก้ววิเศษ

นิติกรชำนาญการ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย

ลูกจ้างงานทะเบียน

นายนิพนธ์ รักกุศล

นายนิพนธ์ รักกุศล

พนักงานวิทยุ