สำนักปลัด

นางสาวณิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง

นางสาวณิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงษ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงษ์

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

นางสาวเอมพิกา หวังค่ำกลาง

นางสาวเอมพิกา หวังค่ำกลาง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัด

นางศันสนีย์ ขุนศรี

นางศันสนีย์ ขุนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัตน์

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางแสงเดือน แก้ววิเศษ

นางแสงเดือน แก้ววิเศษ

นิติกรชำนาญการ

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย์

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย์

ลูกจ้างงานทะเบียน

นายนิพนธ์ รักกุศล

นายนิพนธ์ รักกุศล

พนักงานวิทยุ

นายศักดิ์ชาย ฤทัยรัตน์

นายศักดิ์ชาย ฤทัยรัตน์

พนักงานขับรถยนต์