สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศันสนีย์ ขุนศรี

นางศันสนีย์ ขุนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัตน์

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอภิวัตร ชาญนอก

นายอภิวัตร ชาญนอก

นิติกรชำนาญการ

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นายนิรันดร์ เพชรรามพะเนาว์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย์

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย์

ลูกจ้างงานทะเบียน

นายนิพนธ์ รักกุศล

นายนิพนธ์ รักกุศล

พนักงานวิทยุ

นายศักดิ์ชาย ฤทัยรัตน์

นายศักดิ์ชาย ฤทัยรัตน์

พนักงานขับรถยนต์