สำนักปลัด

นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ

นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

นางกรกมล ทิพวัฒน์

นางกรกมล ทิพวัฒน์

รองปลัดเทศบาล

นางศันสนีย์ ขุนศรี

นางศันสนีย์ ขุนศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัฒน์

นางชลพินทุ์ จันทรวิวัฒน์

นักวิเคราะห์นะโยบาลและแผนชำนาญการ

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นางสาวดลพร เทียมกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

สิบเอกรัตนะ วาดโคกสูง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางแสงเดือน บุญรอดดวง

นางแสงเดือน บุญรอดดวง

นิติกรปฏิบัติการ

จ่าเอกจตุรงค์ พัฒนะนิบูลย์

จ่าเอกจตุรงค์ พัฒนะนิบูลย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

จ่าเอกสุรพงษ์ เรืองหิรัญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายตระกูล กุสุมภ์

นายตระกูล กุสุมภ์

พนักงานดับเพลง

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย

นางสาวสิรินารถ จงหมื่นไวย

ลูกจ้างงานทะเบียน

นายนิพนธ์ รักกุศล

นายนิพนธ์ รักกุศล

พนักงานวิทยุ

นางประจบ ประดิษฐ์

นางประจบ ประดิษฐ์

ภารโรง