สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-03-22
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-03-22
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-03-22
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรม เพิ่มความรู้ 4H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีกา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-03-22
พิธีมอบรางวัล “โครงการต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” และ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-03-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองจาน    ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก 2019-03-23
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย (คุ้มป่ารัง - โนนสูง) หมู่ที่ 6     อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 2019-03-22
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15 บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5  ทต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด 2019-03-22
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบ้านมาบค่าย(คุ้มป่ารัง-โนนสูง)ม.6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 2019-03-22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายด่านขุนทด -หนองแวง (ช่วงหมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑)   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-03-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -