หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย 081-9213321

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย 081-9213321

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัด 062-3514146

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองคลัง 086-2448858

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 097-3363828

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง 065-5893995

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 090-2369614

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศีกษา 097-3363828

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา 065-5893995