หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย 081-9213321

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย 081-9213321

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัด 062-3514146

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองคลัง 086-2448858

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 097-3363828

นายประยุทธ โค้งนอก

นายประยุทธ โค้งนอก

นายช่างเครื่องกล(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 090-2369614

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( รักษาราชการแทนกองการศึกษาฯ )

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองการประปา)