หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

โทร. 081-9213321

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

โทร. 081-9213321

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 062-3514146

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 086-2448858

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร. 097-3363828

นายประยุทธ โค้งนอก

นายประยุทธ โค้งนอก

นายช่างเครื่องกล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 081-9992604

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

นางสาวพรพรม ไขชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร. 090-2369614

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร. 089-8449980

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

โทร. 081-9213321