การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 เทศบาลตำบลโนนไทย

30 มิ.ย. 65