รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาและแผนชุมชน (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

30 มิ.ย. 65