โครงสร้างการบริหาร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่

 

 ประกาศโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๕๒ – 258 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลตำบลโนนไทย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนไทยในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการในเทศบาล รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำร่างเทศบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีโครงสร้างงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 8 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานประชาสัมพันธ์
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.6 งานนิติการ
1.7 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
1.8 งานรักษาความสงบ

2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง จำนวน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้
2.1 งานธุรการ
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.3 งานการเงินและบัญชี
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.5 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.6 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง จำนวน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย 7 งาน ดังนี้
3.1 งานธุรการ
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสวนสาธารณะ
3.5 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
3.6 งานสาธารณูปโภค
3.7 งานสถาปัตยกรรม

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะ มูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 งาน ดังนี้
4.1 งานธุรการ
4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.3 งานรักษาความสะอาด
4.4 งานเผยแพร่และฝึกอบรม
4.5 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.7 งานวางแผนสาธารณสุข

5. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา จำนวน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้
5.1 งานการศึกษาปฐมวัย
5.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
5.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

6. กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รายได้ รายจ่าย การบัญชี การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย 2 งาน ดังนี้
6.1 งานผลิตและบริการ
6.2 งานการเงินและบัญชี

7. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานกิจการสตรีและคนชรา งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้
7.1 งานพัฒนาชุมชน
7.2 งานสังคมสงเคราะห์
7.3 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
7.4 งานส่งเสริมการเกษตร