โครงสร้างการบริหาร

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นายแชน ธัญญานนท์

นายแชน ธัญญานนท์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร

นางสาวศกุลตลา พงษ์ประยูร

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นางสาวณัฐชญา ตรีศักดิ์

นางสาวณัฐชญา ตรีศักดิ์

เลขานายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

นายสำราญ ทิพย์สันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย