E-Service

 

 

ชื่อ – นามสกุล  :  นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย
โทรศัพท์  : 044-381178 , 081-8784890
Facebook : เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา