ITA ปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563