ITA ปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/โครงสร้างการบริหาร-2/ฃ


02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/ผู้บริหาร/

คำอธิบาย  : เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร


03  อำนาจหน้าที่

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/โครงสร้างการบริหาร-2/

คำอธิบาย  : อำนาจหน้าที่ อยู่ใต้แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี


04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนการดำเนินงานประจำปี/

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ-ศ-2561-2565/

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/


05 
ข้อมูลการติดต่อ

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/ติดต่อเทศบาล/

คำอธิบาย  : แผนที่เทศบาลตำบลโนนไทย อยู่ใต้หัวข้อสิ่งที่น่าสนใจในหน้าแรกของ Web Site


06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่กฎหมาย/ระเบียบและกฎหมาย/

คำอธิบาย  : มีเอกสาร 5 หน้า

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


07  ข่าวประชาสัมพันธ์

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


08  Q&A

https://nonthai.go.th/ หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/ กระดานสนทนา/

 


09 Social Network

https://nonthai.go.th/ หน้าแรก/

https://www.facebook.com/เทศบาลตำบลโนนไทย-จังหวัดนครราชสีมา-103127958016684/

คำอธิบาย  :  เมนู Facebook อยู่ทางซ้ายมือหน้าแรกของ Web Site เทศบาลตำบลโนนไทย

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี


010  แผนดำเนินงานประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนการดำเนินงานประจำปี/

 


011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/รายงานติดตามและประเมิน/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/รายงานผลการติดตามการใช/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/ตารางการกำกับติดตามการ/

 


012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/รายงานติดตามและประเมิน/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/รายงานสรุปผลการดำเนินง/

คำอธิบาย  : หัวข้อนี้เทศบาลตำบลโนนไทย ใช้หัวข้อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การปฏิบัติงาน


013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ผังการปฏิบัติงาน/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/คู่มือการพัฒนาและส่งเส/

 

การให้บริการ

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการให/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/การปฏิบัติงานเพื่อลดขั/

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการให/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/06/015ข้อมูลเชิงสถิติฯ.pdf

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการให/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/06/016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf

017  E-Service

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/e-service/

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://nonthai.go.th//หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานแผนการใช้จ่ายเงิ/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/07/018รายงานแผนการใช้จ่ายเงินและสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://nonthai.go.th//หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินเทศบาลตำบ-4/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินกองการประ-2/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินของกองกา-12/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินของเทศบา-18/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินของเทศบา-19/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานการเงินของกองกา-13/

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://nonthai.go.th//หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/เรื่อง-รายงานการรับจ่าย/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานแสดงผลการดำเนินง-5/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/เรื่อง-รายงานแสดงผลการด/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/เรื่อง-รายงานผลการดำเนิ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานแสดงผลการดำเนินง-7/

คำอธิบาย  : แสดงการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และรายงานการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1-4

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศราคากลางโครงการก-6/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศประกวดราคาจ้างก-16/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผู้ชนะการเสนอรา-36/

คำอธิบาย  :  หน้าหลักของการจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศราคากลาง

– ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://nonthai.go.th//หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง/

023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผู้ชนะการเสนอรา-36/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศประกวดราคาจ้างก-16/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศราคากลางโครงการก-6/

คำอธิบาย  :  รอลิงก์ที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง/?page=2

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื-7/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื-6/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื-5/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื-4/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/นโยบายการบริหารทรัพยาก/

026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://nonthai.go.th//หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/การดำเนินการตามนโยบายก/

027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/หลักเกณฑ์การบริหารและพ/

028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th//ข่าวสาร/รายงานผลการบริหารและพั/

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยว/

คำอธิบาย  :  ลิงก์แรกแสดง หน้าหลักของคู่มือ

   ลิงก์ที่สองแสดง คู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ด้านล่างหน้าปกคู่มือ ตรงคำว่าดาวน์โหลดเอกสารแนบ

030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nonthai.go.th/ หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/คู่มือประชาชน/รับแจ้งข้อมูลทุจริต/

https://nonthai.go.th/ร้องเรียนร้องทุกข์/

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

คำอธิบาย  :  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต และการป้องกันและปราบปรามทุจริต อยู่ทางซ้ายมือของหน้าแรก Web Site

031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยว/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/04/031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://nonthai.go.th/ หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/คู่มือประชาชน/ช่องทางการรับฟังความคิ/

คำอธิบาย  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อยู่ข้างซ้ายของ Web Site เทศบาลตำบลโนนไทย

033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2020/10/033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/เจตจำนงสุจริตของผู้บริ/

035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/ข่าวกิจกรรม/

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/4258-2/

คำอธิบาย  : Download ข้อมูลจาก ป.ป.ช.

037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/การดำเนินการเพื่อจัดกา/

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://nonthai.go.th/หน้าแรก/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/รายงานผลการดำเนินงาน-โค/

คำอธิบาย  : ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายใต้ภาพ

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/ขออนุมัติงบประมาณ-5-ปี-ปี/

040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/รายงานติดตามและประเมิน/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/รายงานผลการติดตามการใช/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/ตารางการกำกับติดตามการ/

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการป้องกันกา/

https://nonthai.go.th/แผนพัฒนา/ประกาศแผนปฎิบัติการป้อ/

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://nonthai.go.th/หมวดหมู่ข่าวสาร/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/มาตรการส่งเสริมคุณธรรม/

https://nonthai.go.th//wp-content/uploads/2021/06/042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ.pdf

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://nonthai.go.th/ข่าวสาร/มาตรการส่งเสริมคุณธรรม/

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/05/043-3ระเบียบเทศบาลตำบลโนนไทย.pdf

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/05/043-2คำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทย.pdf

https://nonthai.go.th/wp-content/uploads/2021/05/043-1ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย.pdf